Kobieta Przedsiębiorcza

Białystok Portal

Biuro Inicjatyw Rozwojowych / Centrum Studiów EuropejskichAktualności:

Golden Goal Plus - Biuro Inicjatyw Rozwojowych razem z partnerami z Niemiec, Austrii, Francji, Portugalii, Holandii realizuje projekt „Golden Goal Plus” - transfer innowacyjnego modelu z pilotażowego projektu Golden Goal, realizowanego w latach 2004-2006 w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu Golden Goal Plus partnerzy zamierzają  adaptować i wdrożyć w trzech krajach Europy – w Polsce, Niemczech oraz Portugalii innowacyjne narzędzia szkoleniowe. W każdym z tych krajów model edukacyjny zostanie dostosowany tak, aby odpowiadał na potrzeby konkretnych grup w zakresie nabywania umiejętności podstawowych poprzez wykorzystanie nauczania zintegrowanego z zajęciami sportowymi. szczegóły=>

 

Rodzice aktywni zawodowo (Działanie 7.2.1 PO KL)- Biuro Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Samodzielnym Szpitalem Miejskim im. PCK w Białymstoku realizują nowy projekt, mającym na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. szczegóły=>

 

Projekt „Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo” -  zakończyliśmy realizację projektu w partnerstwie z Forum Inicjatyw Rozwojowych, który miał na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. szczegóły=>

 

Love language - międzynarodowy projekt, dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, koordynowany przez zagranicznego partnera Biura Inicjatyw Rozwojowych: BEST Institut fur berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH z Wiednia. Ma na celu rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych, zwłaszcza wśród chłopców, ze względu na potrzebę zwiększenia udziału tej grupy w kształceniu ustawicznym, zwłaszcza w zakresie lingwistycznym. W projekcie przygotowano Przewodnik po metodach nauczania łączących zainteresowania osobiste i naukę języków obcych. Więcej informacji oraz materiały dydaktyczne na www.love-language.org

 

Golden Goal - międzynarodowy projekt, dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, koordynowany przez zagranicznego partnera Biura Inicjatyw Rozwojowych: BEST Institut fur berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH z Wiednia. Skierowany do dorosłych młodych ludzi, znajdujących się w niekorzystnym położeniu społecznym (o niskim wykształceniu, długotrwale bezrobotnych, przedstawiciele mniejszości etnicznych). Ma na celu poprawę ich zdolności czytania, pisania i liczenia poprzez połączenie działań edukacyjnych z zajęciami sportowymi, by zachęcić do aktywnego udziału oraz wzmocnić ich motywację. Projekt promuje również integrację społeczną oraz kulturalną uczestników. Więcej informacji na www.golden-goal.at

Przygotowywanie wniosków inwestycyjnych i obsługa inwestycji - kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych szczegóły=>

Porozumienie o Współpracy w ramach Klastra Zielonych Technologii szczegóły=>

 

Projekt „Centrum Zielonych Technologii” – zakończyliśmy realizację projektu Centrum Zielonych Technologii w Partnerstwie z Podlaską Stacją Przyrodniczą NAREW oraz Forum Inicjatyw Rozwojowych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL  szczegóły =>

 

Forum internetowe uczestniczek projektu „Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych”   http://www.bir.com.pl/forum

 

Projekt „Moja Firma II edycja” szczegóły na stronach internetowych FIR=>

Projekt TalkIT w ramach programu Leonardo da Vinci
informacje=>

information=>

 

Projekt European Generation Link szczegóły=>

 

 

 

 

 

Nasza oferta:

 

Przygotowywanie wniosków inwestycyjnych i obsługa inwestycji

 

Biuro Inicjatyw Rozwojowych oferuje kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych z dostępnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz w zakresie wdrażania i rozliczania projektów.

 

Jesteśmy gotowi towarzyszyć Państwu od momentu podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu, poprzez całościowe wsparcie we wszystkich aspektach jego realizacji, aż do chwili całkowitego rozliczenia projektu.

 

Służymy Państwu doradztwem z zakresu:

·         analizy Państwa potrzeb,

·         przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym otrzymanie i rozlicznie dotacji

·         informacji o dostępnych programach z uwzględnieniem profilu działalności Państwa firmy,

·         wyboru odpowiedniego programu,

·         warunków otrzymania dotacji, terminu i miejsca złożenia wniosku,

·         przedstawienia procedury otrzymania dotacji.

 

We współpracy z Państwem i na podstawie podanych nam informacji przygotujemy projekt, wypełnimy wniosek o dotację wraz załącznikami (tj. harmonogram realizacji projektu, biznesplanem przedsięwzięcia i innymi wymaganymi załącznikami - zależnie od wniosku). Monitorujemy przebieg realizacji przedsięwzięcia.

 

Do Państwa dyspozycji są środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Możliwa będzie realizacja projektów innowacyjnych wspierających sektor MŚP, zwłaszcza dotyczących zwiększenia innowacyjności, pobudzania przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwoju infrastruktury i turystyki.

Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka możliwe będzie wspieranie działań z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, czyli takich które przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

Środki Budżetu Krajowego w tym, wsparcie na rozwój klastra. Środki przeznaczone na współpracę krajową lub międzynarodową klastra, promocję, doskonalenie kwalifikacji koordynatora klastra lub podmiotów funkcjonujących w ramach klastra oraz działania zwiększające innowacyjność klastra.

 

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdrażania projektów dzięki rozwijającej się sieci współpracy o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Doświadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarządzać projektami  w różnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na którym budowana jest pozycja Biura. 

 

 

 

Doradztwo i szkolenia:

 

Biuro Inicjatyw Rozwojowych świadczy usługi doradcze podmiotom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Zespół biura:

 

§         doradzi jak skonstruować montaż finansowy projektu

§         opracuje wniosek o wsparcie finansowe

§         przygotuje biznes plan (studium wykonalności inwestycji)

§         sporządzi dokumentację projektu (procedury przetargowe, sprawozdawczość)

§         rozliczy projekt

 

 

 

Usługi PR:

 

Sprawnie i efektywnie przeprowadzimy każdą zaprojektowaną kampanię!

Realizujemy zadania w zakresie public relations:

§         przygotowanie i realizacja strategii PR organizacji, osób, produktów,

§         współpraca z mediami  (organizacja eventów, śniadań prasowych, konferencji prasowych, briefingów, inne),

§         dbałość o pozytywny wizerunek instytucji, firmy, osób w mediach ogólnopolskich i lokalnych,

§         monitoring prasy oraz analiza skuteczności informacji prasowych.

Usługi PR są ważnym zadaniem w ramach projektów społeczno-gospodarczych wdrażanych przez FIR. Usługi PR zrealizowane przez biuro obejmowały m.in.: współpracę z mediami, organizację konferencji, seminariów, śniadań, w tym prasowych, produkcje radiowe, publikacje, reklamy prasowe, szkolenia oraz kampanie promocyjne, projektowanie i realizację stron www, przygotowanie strategii promocji oraz doradztwo w zakresie PR.

Większość zadań popularyzuje przyjęte i zaplanowane rozwiązania PR, w szczególności poprzez wykorzystanie tzw. „dobrych praktyk”.

 

 

 

Inne usługi:

 

§       Zarządzanie projektami unijnymi

§       Tworzenie partnerstw i konsorcjów

§       Badania rynkowe i analizy ekonomiczne

§       Organizacja konferencji i seminariów, PR i promocja

 

 

Nasza oferta szkoleniowa:

 

 

Programy specjalistyczne

 


Programy menedżerskie

 

pobierz formularz zgłoszeniowy=>

 

Akademia Umiejętności Trenerskich z NLP (nowość!!!)

informacje=>

 

Menadżerska Akademia Umiejętności NLP (nowość!!!)

informacje=>

pobierz formularz zgłoszeniowy=>

 

Szkolenia

 

(tylko teraz promocja – specjalny pakiet wyborczy!!)

 

·         Od postawy do emocji – wystąpienia publiczne dla początkujących

·         Występuj pewnie- stres i emocje pod kontrolą
Warto wiedzieć

 

 

IV International Rural Network Conference - Abington, Virginia USA. Szczegóły dla zainteresowanych:   

http://www.international-rural-network.org

Kolejne seminarium już w 2008 roku w Udaipur w Indiach.

 

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Euracademy http://www.euracademy.org

 

 

Absolwentów CSE oraz zainteresowanych zapraszamy do galerii zdjęć =>

 

 

 

 

Biuro Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (085) 664 23 41 | fax: (085) 664 21 68